Указ Президента України
«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Закон України «Про вищу освіту»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Закон України «Про освіту»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page

Закон України «Про професійно-технічну освіту»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65
«Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/65-98-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045
«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів»
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 81 від 08.02.2017 – застосовується з 1 січня 2017 року
№ 740 від 04.10.2017}
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050
«Деякі питання стипендіального забезпечення»
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 32 від 25.01.2017}
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047
«Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах»
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 32 від 25.01.2017}
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882
«Питання стипендіального забезпечення»
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 150 від 15.02.2006
№ 157 від 15.02.2006
№ 165 від 05.03.2008
№ 983 від 07.09.2011
№ 177 від 07.03.2012
№ 1084 від 28.11.2012
№ 255 від 01.04.2013
№ 297 від 22.04.2013
№ 334 від 13.05.2013
№ 211 від 23.03.2016
№ 1050 від 28.12.2016
№ 32 від 25.01.2017
№ 376 від 31.05.2017}
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200
«Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/200-96-п

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/978-2001-п

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641
«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450
«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 № 93
«Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 № 245
«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 №191/153
«Про затвердження положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0325-96

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.08.2017 № 1224
«Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1138-17

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 42-р
«Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/42-2009-%D1%80

Навчальні програми предметів загальноосвітньої підготовки для ПТНЗ акредитації
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/
 
Навчальні програми для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKTUphaFZuckxybEk/view
https://vzvo.gov.ua/navchalni-prohramy